Банер

ЗМГО - Посочване на регистрацията Чл. 17. При използването на марката притежателят може да посочва регистрацията й, като в близост до нея поставя латинската буква R, заградена в кръг.

Международна търговска марка

Международната регистрация на търговска марка е най-удобният и евтин начин да защитите търговската си марка в чужбина. Степента на защита, която предоставя международно регистрираната търговска марка, е същата, каквато е и националната търговска марка за съответната територия. Като голямо предимство за притежателите на международно регистрираната търговска марка е възможността за разширяване на териториалното действие и след нейната регистрация. Това означава, че при навлизане на нови пазари, където търговският знак не е защитен, вместо да се подава нова заявка за търговска марка, може за  международно регистрираната търговска марка да се поиска териториално разширение за желаната територия.

Друго предимство на международната марка е по-ниските разходи за придобиването на правото върху знака за желаните от вас страни, в сравнение ако пристъпите да регистрирате марката по отделно за всяка една територия по национален ред.

Списъкът със страните, за които може да поискате международна регистрация на търговска марка може, да видите тук.


Определение за търговска марка:

Търговската марка е отличителен знак, който може да отличи стоките и услугите на един производител от тези на друг.

WIPO -VIDEO