Банер

ЗМГО - Отказ от право Чл. 24. (1) Притежателят може да се откаже от правото си върху марка за всички или за част от стоките или услугите, за които тя е регистрирана, с писмена декларация до Патентното ведомство.

Национална търговска марка

Националната търговска марка предоставя ефикасен и надежден начин за закрилата на отличителен знак за определена територия. Предимствата, които притежава националната търговска марка, са че гарантират на притежателя на марката изключителни права върху знака. Това означава, че само притежателят на марката може да я използва, да се разпорежда с нея, както и да забрани на трети лица без негово съгласие да използват знака в търговската дейност. Също така като предимство може да се посочи и сравнително ниската цена за придобиване на изключително право върху търговския знак.

Недостатък на националната търговска марка е, че действието й се простира само за територията на съответната страна.

 

Определение за марка съгласно българския Закон за марките и географските означения:

Марката е знак, който е способен да отличава стоките или услугите на едно лице от тези на други лица и може да бъде представен графично. Такива знаци могат да бъдат думи, включително имена на лица, букви, цифри, рисунки, фигури, форма на стоката или на нейната опаковка, комбинация от цветове, звукови знаци или всякакви комбинации от такива знаци.

Марка е търговска марка, марка за услуги, колективна марка и сертификатна марка.

 

Полезни линкове:

Закон за марките и географските означения - Стария закон

Закон за марките и географските означения - Новия закон

Официален бюлетин на Патентното ведомство