Банер

ЗМГО - Придобиване на право върху марка: Чл. 10. (1) Правото върху марка се придобива чрез регистрация, считано от датата на подаване на заявката. (2) Правото на регистрация принадлежи на първия заявител. (3) Правото върху марка е изключително право.

Още за търговската марка

1. Защо ми е нужна регистрацията на търговска марка?

2. Какъв е срокът на закрила на търговската марка?

3. Защо се нуждаят собствениците на малки и среди предприятия от търговска марка?

4. Коя търговска марка дава по-голяма защита на своя притежател,  Националната, регионалната (Европейската) или Международната марка?

5. Кога една търговска марка ще защити най-пълно Вашите права?

6. Защо е важна датата на подаване на заявката за регистрация на търговска марка?

 

                 1. Защо ми е нужна регистрацията на търговска марка? Главната причина за това да притежавате търговска марка е, за да бъдете разпознати в обществото под определен знак, който е защитен. Регистрацията на търговска марка е най-евтиният и ефикасен начин за защита на отличителен знак. Ако бъдат сравнени разходите по придобиването на търговска марка и приходите, реализирани от използването  й ще установите, че направените разходи са напълно оправдани. Начало

                 2. Какъв е срокът на закрила на търговска марка? Срокът на закрила на търговска марка в българското Патентно ведомство е 10 години от датата на подаване на заявката за марка. Разбира се, този срок може да бъде продължен неограничен брой пъти от притежателя на марката.

Срокът на закрила на Европейска търговска марка е 10 години от датата на подаване на заявката за търговска марка, като този срок може да бъде подновяван неограничен брой пъти.

Срокът на закрила на Международна търговска марка е 10 години от датата на подаване на заявка за марка, като този срок може да бъде подновен неограничен брой пъти. Начало

                3. Защо се нуждаят собствениците на малки и среди предприятия от търговска марка? Много от собствениците на  фирми считат, че на тях не им е нужно да регистрират търговска си марка, докато не са заели значителен пазарен дял в областта, в която оперират. Но това схващане е изключително погрешно и може да причини съществени вреди на бизнеса. Независимо дали сте малка, средна или голяма фирма, Вие притежавате индустриална собственост и това е Вашето име или знакът, под който предлагате стоките и услугите си. Ако Вашият знак, под който извършвате търговска или производствена дейност, не е регистриран, той не е и ефикасно защитен. Всяко едно лице може да подаде заявка за регистрация и да го придобие. Ако притежавате търговска марка, която не е регистрирана, и сте решили да вложите средства за нейното популяризиране, горещо Ви препоръчваме да я регистрирате колкото се може по-скоро. Начало

4. Коя търговска марка дава по-голяма защита на своя притежател „националната”, „Регионалната” (Европейската) или „Международната марка”? Най-съществената разлика между тези търговски марки е техният териториален обхват. Иначе и трите вида марки предоставят на техните притежатели изключителни права да се разпореждат с търговския знак. Това означава, че ако за една територия са в конфликт Международна, Регионална или Национална търговска марка, те ще бъдат третирани по един и същи начин като определящи фактори, за това коя ще има превес над другите марки ще се гледат обстоятелствата като по-ранна дата на подаване, сходство и идентичност на знака и сходство и идентичност на стоите и услугите, които се предлагат с търговските марки. Начало

                5. Кога една търговска марка ще защити най-пълно правата Ви? Регистрирана търговска марка ще защити най-пълно Вашите интереси ако:

- е регистрирана за териториите, в които Вашата фирма извършва производствената и търговската си дейност;

- в регистрацията са включени всички стоки и услуги, които произвежда и предлага Вашата фирма;

-  търговската марка е с ранна дата на подаване;

Начало

                6. Защо е важна датата на подаване на заявката за регистрация на търговска марка? В България, както и в по-голямата част от света е възприета практиката, че тази марка, която е подадена най-рано, се ползва с правото да бъде регистрирана преди сходни или идентични марки, подадени по-късно за същата територия. Датата на подаване на търговска марка ще бъде една от най-силните и страни, при положение, че е рано подадена. Следва да се отбележи, че регистрираните търговски марки с дълга история, се ползват с  висок кредит на доверие сред обществото по отношение на стоките и услугите, които се предлагат с марките. Начало