Банер

ЗМГО - Прехвърляне на правото върху марка: Чл. 21. (1) Правото върху марка може да се прехвърля независимо от прехвърлянето на търговското предприятие за всички или за част от стоките или услугите, за които е регистрирана.

Представител по индустриална собственост

Представителят по индустриална собственост (Trademark attorney and Design attorney) извършва законоустановена дейност за съдействие и защита на правата и законните интереси на физически и юридически лица в областта на индустриалната собственост. Представител може да бъде само лице, което е вписано в регистъра за представители по индустриална собственост на патентното ведомство.

 

Заявителят, притежателят на права, и всяко лице, което има правото да извършва действия пред Патентното ведомство, може да направи това лично или чрез местен представител по индустриална собственост.

Заявители, които нямат постоянен адрес или седалище в Република България са длъжни да извършват действия пред Патентното ведомство чрез представители по индустриална собственост.

 

НАРЕДБА ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ ПО ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ, ИЗПИТ И РЕГИСТРАЦИЯ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ ПО ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Заявка за вписване в списъка на професионалните представители по въпросите на марката пред Службата за хармонизиране на вътрешния пазар (марки и дизайни) съгласно член 93 на регламента за марките на Общността.

 

ПРИДОБИВАНЕ ПРАВА НА ПРЕДСТАВИТЕЛ

Чл. 4. Представител може да бъде всяко дееспособно лице, което отговаря на следните изисквания:

1. българско гражданство;

2. постоянно местожителство в Република България;

3. (изм. - ДВ, бр. 69 от 2005 г., в сила от 23.08.2005 г.) официално призната в страната диплома за завършено висше техническо, природонаучно, икономическо в областта на интелектуалната собственост или юридическо

образование;

4. практика в областта на закрилата на индустриалната собственост - две години;

5. успешно издържан изпит за представител.

Чл. 5. Не може да бъде представител лице, което е:

1. държавен служител или се намира в трудово правоотношение с физическо или юридическо лице;

2. търговец по смисъла на Търговския закон в това му качество;

3. осъждано като пълнолетен гражданин за умишлено престъпление от общ характер и не е реабилитирано;

4. лишено от правото да упражнява професията представител за срока, за който е лишено;

5. изпаднало в несъстоятелност и не е възстановено в правата си.

Чл. 5а. (Нов - ДВ, бр. 41 от 1997 г.) По право придобиват статута на представители следните лица, ако са изпълнили изискванията на чл. 12 и 13 от НАРЕДБА ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ ПО ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ:

1. държавни експерти и юристи със стаж най-малко 10 години в Патентното ведомство;

2. адвокати с адвокатски стаж най-малко 10 години;

3. членовете на комисията по чл. 7, ал. 1, провела първата изпитна сесия.

4. (нова - ДВ, бр. 32 от 2003 г., в сила от 08.04.2003 г.) хабилитирани преподаватели със стаж в областта на индустриалната собственост най-малко 10 години независимо от трудовото им правоотношение с висше училище;

5. (нова - ДВ, бр. 69 от 2005 г., в сила от 23.08.2005 г.) специалисти със следдипломна квалификация в областта на индустриалната собственост и с най-малко 10-годишен стаж в индустрията като такива, придобит след влизането в сила на Закона за патентите.