Банер

ЗМГО - Отказ от право Чл. 24. (1) Притежателят може да се откаже от правото си върху марка за всички или за част от стоките или услугите, за които тя е регистрирана, с писмена декларация до Патентното ведомство.

Регистрация на търговска марка

Регистрацията на търговска марка представлява, придобиването на изключително право върху знак, които е способен да отличи стоките и услугите на един производител или търговец от тези на друг.

За да бъде регистрирана дадена търговска марка освен отличителна способност тя трябва да не бъде в конфликт с нормативните разпоредби регламентиращи придобиването на право върху знака. Някои от aбсолютните основания за отказ на регистрацията на търговска марка са:

  • Търговска марка, която се състой изключително от знаци или означения станали обичайни в говоримия език или в установената търговска практика по отношение на заявените стоки или услуги;
  • Търговска марка, която се състои изключително от знаци или означения, които имат указателен характер;
  • Знак, който се състой изключително от формата на стоката;
  • Търговска марка, която противоречи на обществения ред и добрите нрави;
  • Търговска марка, която може да въведе в заблуждение потребителите относно естеството, качеството или географския произход на стоките или услугите;
  • Други основания;

В зависимост от своето териториално действие търговските марки могат да бъдат регистрирани като Национална търговска марка, Регионална (Европейска търговска марка), Международна търговска марка.

За да бъде регистриран знак, като търговска марка, трябва да бъде надлежно оформено и подадено искане за регистрация до съответния компетентен орган. За територията на Република България, компетентен орган е българското Патентно ведомство. За регистрацията на Европейска търговска марка, трябва да бъде подадено искане за регистрация до Офиса за хармонизация на вътрешния пазар. За Международната регистрация на марка трябва да бъде подадено искане за регистрация на търговска марка до Световната организация по интелектуална собственост чрез Патентното ведомство.

Процедурите по регистрация на различните търговски марки са специфични и има своите особености, както по отношение на изискванията така и по отношение на процедурните срокове, за придобиване на правото. За съдействие при регистрацията на марка, моля използвайте контактната форма или позвънете на телефон +359 884 05 94 41.