Банер

ЗМГО - Съвместно  притежание на право върху марка: Чл. 16. (1) Правото върху марката може да е притежание на две или повече лица.

Услуги

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО ПРЕД БЪЛГАРСКОТО ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО ПРЕД ОФИСА ЗА ХАРМОНИЗАЦИЯ НА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО ПРЕД СВЕТОВНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

 

 

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО ПРЕД БЪЛГАРСКОТО ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО

-  Консултации;

- Изготвяне и депозиране на необходимите документи за регистрация на Национална търговска марка;

- Изготвяне и депозиране на опозиция срещу регистрация на търговска марка;

- Изготвяне и депозиране на искания за заличаване и отмяна на търговска марка;

- Изготвяне на възражения срещу отказ на Патентно ведомство да регистриран търговска марка;

- Вписване на обстоятелства около търговска марка в регистъра на Търговските марки;

- Други действия;

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО ПРЕД ОФИСА ЗА ХАРМОНИЗАЦИЯ НА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР

- Консултации;

- Извършване на проучвания на установяване на по-ранни конфликтни права;

- Изготвяне и депозиране на необходимите документи за регистрация на Търговска марка на Общността;

- Изготвяне и депозиране на необходимите документи за регистрация на Дизайн на Общността;

- Изготвяне и депозиране на необходимите документи за опозиция срещу регистрация на Търговска марка на Общността;

- Изготвяне на възражения;

- Изготвяне на искания за отмяна и невалидност на Марка на Общността;

- Медиация;

-Наблюдение на Търговска марка и Дизайн;

- Други действия;

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО ПРЕД СВЕТОВНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

- Извършване на проучвания на установяване на по-ранни конфликтни права;

- Попълване на заявка за регистрация на търговска марка с Международно действие;

- Водене на кореспонденция с СОИС;

- Други действия;